Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij https://vigilantbiosciences.com , de website van Vigilant Biosciences®, Inc. (“Vigilant”, “wij” of “ons”). De Vigilant-website (“Website”) is ontworpen om algemene informatie te bieden over Vigilant en zijn producten, en Vigilant onderhoudt deze website als een dienst aan de internetgemeenschap. De informatie op deze website is niet bedoeld als beleggings- of medisch advies. Hoewel Vigilant hiertoe niet verplicht is, kan Vigilant deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving herzien door dit bericht bij te werken. Kom dus regelmatig terug voor updates. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan eventuele bijgewerkte gebruiksvoorwaarden. Toegang tot en gebruik van de Vigilant-website is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten, statuten en/of regelgeving. Daarom geeft uw toegang tot of gebruik van deze Website aan dat u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en dat u ten minste achttien (18) jaar of ouder bent.

Gebruik van onze website

U gaat ermee akkoord dat u zich niet zult bezighouden met een van de volgende verboden activiteiten: (i) het kopiëren, distribueren of openbaar maken van enig deel van de Website op welk medium dan ook, inclusief maar niet beperkt tot geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde “scraping”; (ii) het gebruik van een geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot “robots”, “spiders”, “offline lezers”, enz., om toegang te krijgen tot de Website op een manier die meer verzoekberichten naar Vigilant-servers stuurt dan een mens redelijkerwijs kan produceren in de dezelfde periode door gebruik te maken van een conventionele online webbrowser; (iii) het verzenden van spam, kettingbrieven of andere ongevraagde e-mail; (iv) proberen de systeemintegriteit of -beveiliging te verstoren, in gevaar te brengen of transmissies naar of van de servers waarop de Website draait te ontcijferen; (v) het ondernemen van enige actie die naar eigen goeddunken een onredelijke of onevenredig grote belasting op onze infrastructuur legt of kan opleggen; (vi) het uploaden van ongeldige gegevens, virussen, wormen of andere softwareagenten via de Website; (vii) het verzamelen of verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van de Website; (viii) toegang krijgen tot inhoud op de Website via een andere technologie of middelen dan die welke door de Website worden aangeboden of geautoriseerd; of (ix) het omzeilen van de maatregelen die we kunnen gebruiken om de toegang tot de Website te voorkomen of te beperken, inclusief maar niet beperkt tot functies die het gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Website of de inhoud ervan.

Vigilant kan uw toegang tot de Website permanent of tijdelijk beëindigen, opschorten of anderszins weigeren zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook of zonder reden, ook als u naar eigen inzicht een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

Alle aspecten van de website kunnen naar eigen goeddunken van Vigilant worden gewijzigd of verwijderd. Vigilant behoudt zich het recht voor om de toegang tot of de werking van de Website, met of zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook te onderbreken. U gaat ermee akkoord dat Vigilant jegens u niet aansprakelijk is voor enige onderbreking van de toegang tot of werking van de Website, vertraging of niet-uitvoering.

Deze website kan toekomstgerichte verklaringen bevatten die risico's en onzekerheden met zich meebrengen, waaronder verwachtingen met betrekking tot financiële doelstellingen en productontwikkelingsinspanningen, inclusief de resultaten van klinische onderzoeken. De werkelijke resultaten van Vigilant kunnen wezenlijk verschillen van die in eventuele toekomstgerichte verklaringen.

Gebruikers van deze website moeten zich ervan bewust zijn dat de producten die hierin worden ontwikkeld, door geen enkele regelgevende instantie of autoriteit veilig of effectief zijn bevonden en niet zijn goedgekeurd voor enig gebruik buiten klinische onderzoeken. De informatie op deze website mag op geen enkele manier worden geïnterpreteerd of geïnterpreteerd als vervanging of vervanging van medisch advies van uw arts of zorgverlener. HET IS BELANGRIJK DAT U UW BEHANDELINGSOPTIES EN EVENTUELE VRAGEN DIE U HEBT BESPREKT MET UW ARTS OF ZORGVERLENER.

Vigilant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten op basis van de informatie die op deze website wordt gepresenteerd, en alle gebruikers van deze website zijn het erover eens dat alle toegang tot en gebruik van deze website en alle inhoud die op deze website wordt gepresenteerd, voor rekening van de gebruiker is. eigen risico.

Onze eigendomsrechten

Vigilant verleent u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en gebruik van deze website in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. U mag deze website niet kopiëren, noch mag u deze website distribueren, downloaden, wijzigen, hergebruiken, opnieuw plaatsen of anderszins exploiteren. Vigilant geeft u echter alleen toestemming om documenten of pagina's die door ons op deze website zijn gepubliceerd, te kopiëren voor niet-commercieel referentiegebruik, op voorwaarde dat elke kopie die u maakt alle copyright- of andere eigendomskennisgevingen en eventuele disclaimers die hierin zijn opgenomen, behoudt. Als u vanaf deze website naar andere websites linkt, dient u de auteursrechtbepalingen op die sites te volgen.

De Website en alle materialen daarin of daardoor overgedragen, inclusief maar niet beperkt tot software, afbeeldingen, tekst, grafische afbeeldingen, illustraties, logo's, patenten, handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten, foto's, audio en video's (de "Inhoud"), en alle intellectuele eigendomsrechten (zoals hieronder gedefinieerd) die daarmee verband houden, zijn beschermd door auteursrecht en zijn het exclusieve eigendom van Vigilant en haar licentiegevers. Voor de doeleinden van deze Gebruiksvoorwaarden betekent “Intellectuele-eigendomsrechten” alle octrooirechten, auteursrechten, maskerwerkrechten, morele rechten, publiciteitsrechten, handelsmerken, handelsopmaak en dienstmerkrechten, goodwill, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten. eigendomsrechten zoals die nu kunnen bestaan of in de toekomst zullen ontstaan, en alle aanvragen daarvoor en registraties, vernieuwingen en uitbreidingen daarvan, onder de wetten van welke staat, land, territorium of ander rechtsgebied dan ook. De naam en het logo van Vigilant en alle productnamen die op de Website verschijnen, ongeacht of ze al dan niet in grote letters of met een handelsmerksymbool verschijnen, zijn handelsmerken van Vigilant, haar licentiehouders, licentiegevers of andere derde partijen. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, wordt niets in deze Gebruiksvoorwaarden geacht een licentie te creëren op of onder enige Intellectuele Eigendomsrechten op de Inhoud, en gaat u ermee akkoord de Inhoud niet te verkopen, in licentie te geven, te verhuren, te wijzigen, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, te verzenden. , publiekelijk weergeven, publiekelijk uitvoeren, publiceren, aanpassen, bewerken of afgeleide werken maken van materialen of inhoud die toegankelijk is op de website, of dergelijke materialen of inhoud gebruiken voor enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden.

Alle communicatie die u via deze website of elektronische post via internet naar Vigilant verzendt, wordt op niet-vertrouwelijke basis door u verzonden. Vigilant doet geen enkele belofte, expliciet of impliciet, om dergelijke communicatie of materiaal niet te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief reproductie, publicatie, uitzending en plaatsing. U gaat ermee akkoord dat uw openbaarmaking onnodig, ongevraagd en zonder beperkingen is en dat Vigilant geen enkele fiduciaire of andere verplichting heeft, en dat het ons vrij staat om de communicatie te gebruiken zonder enige aanvullende compensatie aan u. U erkent verder dat Vigilant, door aanvaarding van uw communicatie, geen afstand doet van enig recht op het gebruik van soortgelijke of verwante ideeën die eerder bekend waren bij Vigilant, of ontwikkeld door haar werknemers, of verkregen uit andere bronnen dan u.

Het gebruik of misbruik van enige inhoud of intellectuele eigendomsrechten, behalve voor zover hierin toegestaan, is uitdrukkelijk verboden en kan in strijd zijn met het auteursrecht, het merkenrecht, communicatieregelgeving en -statuten en andere wetten, regelgeving en/of statuten.

Beveiliging

Vigilant heeft commercieel redelijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om informatie en communicatie te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Wij kunnen echter niet garanderen dat ongeautoriseerde derden deze maatregelen nooit zullen kunnen omzeilen of informatie of communicatie voor oneigenlijke doeleinden zullen kunnen gebruiken. U erkent dat u alle informatie of communicatie op eigen risico verstrekt.

Links van derden

Bepaalde links op deze website leiden naar bronnen die worden onderhouden door derden waarover Vigilant geen controle heeft. Als zodanig is Vigilant niet verantwoordelijk voor en screent, keurt of beoordeelt niet routinematig de inhoud of het gebruik van de producten of diensten die op een andere website worden aangeboden, noch aanvaardt, onderschrijft, oordeelt of doet Vigilant enige verklaring over de waarheid. , nauwkeurigheid, wettigheid of enig ander aspect van de informatie in deze bronnen.

Nieuws en persberichten

Deze website kan informatie, nieuws en/of persberichten bevatten, waarvan de inhoud alleen accuraat of actueel is op de datum van de betreffende informatie, het nieuws, het persbericht of het bericht. Vigilant actualiseert persberichten niet zodra deze openbaar zijn gemaakt.

geen garantie

DE WEBSITE WORDT GELEVERD OP EEN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS. GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS OP EIGEN RISICO. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDT DE WEBSITE GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN DOOR U VAN VIGILANT OF VIA DE WEBSITE ZAL EEN GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK HIERIN WORDT VERMELD. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GARANDEERT NOCH VIGILANT, NOCH HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, LICENTIEHOUDERS, OPVOLGERS OF RECHTEN DAT DE INHOUD NAUWKEURIG, VOLLEDIG, ACTUEEL, NUTTIG, BETROUWBAAR OF CORRECT IS; DAT DE WEBSITE AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN; DAT DE WEBSITE OP ELKE BEPAALDE TIJD OF LOCATIE BESCHIKBAAR ZAL ZIJN, ONONDERBROKEN, FOUTLOOS OF VEILIG; DAT EVENTUELE DEFECTEN OF FOUTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN; OF DAT DE WEBSITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. ALLE INHOUD DIE WORDT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, WORDT GEDOWNLOAD OP EIGEN RISICO EN U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDER VERLIES VAN GEBRUIK DAT VOORTVLOEIT UIT EEN DERGELIJKE DOWNLOAD.

VIGILANT GEEFT GEEN GARANTIE, ONDERSCHRIJVING, GARANTIES OF AANVAARDT DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST DIE WORDT GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE WEBSITE OF ENIGE HYPERLINKED WEBSITE OF DIENST, OF VERMELD IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME, EN VIGILANT ZAL GEEN PARTIJ ZIJN OM OP ENIGE WIJZE ELKE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN TE MONITOREN.

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, LEVERANCIERS OF AANNEMERS, OF HAAR LICENTIEGEVERS OF LICENTIEHOUDERS, IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR WINSTDERVING, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, OF UIT HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, OF ENIGE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL VIGILANT VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, VERLIES OF LETSEL ALS GEVOLG VAN HACKING, KNOEI OF ANDERE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE DAARIN OPGENOMEN INFORMATIE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, AANVAARDT VIGILANT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (I) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN DE INHOUD; (II) PERSOONLIJK OF LICHAMELIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE WEBSITE; (III) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN; (IV) ENIGE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VAN DE WEBSITE; (V) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ NAAR OF VIA DE WEBSITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN; (VI) FOUTEN OF OMISSIES IN ENIGE INHOUD OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE OPGENOMEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE IS GEPLAATST, E-MAIL, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA OF VANAF DE WEBSITE; EN/OF (VII) LASTERLIJK, BELEDIGEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN ENIGE DERDE. IN GEEN GEVAL ZIJN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, LEVERANCIERS, AANNEMERS, LICENTIEHOUDERS OF LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIMS, ACTIE, RECHTSZAKEN, PROCEDURE, AANSPRAKELIJKHEDEN, VERPLICHTINGEN, SCHADE, VERLIEZEN, KOSTEN OF KOSTEN IN VERBAND MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DE WEBSITE OF DE INHOUD, VOOR EEN BEDRAG VAN MEER DAN VIJFTIG DOLLAR ($50,00).

DE IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VERMELDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING, ONGEACHT OF DE VERMEENDE AANSPRAKELIJKHEID GEBASEERD IS OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, GARANTIEBREUK, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE BASIS, ZELFS ALS Waakzaam HAD OP DE HOOGTE HAD GEWETEN OF VAN DE MOGELIJKHEID OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DERGELIJKE SCHADE. DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZAL VAN TOEPASSING ZIJN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET IN DE TOEPASSELIJKE JURISDICTIE.

De website wordt beheerd en beheerd vanuit faciliteiten in de Verenigde Staten. Vigilant garandeert niet dat de Website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Degenen die vanuit andere rechtsgebieden de Website bezoeken of gebruiken, doen dit uit eigen beweging en zijn volledig verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke Amerikaanse en lokale wet- en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot export- en importregelgeving. U mag de website niet gebruiken als u inwoner bent van een land waar een embargo van de Verenigde Staten op rust, of als u een buitenlandse persoon of entiteit bent die door de overheid van de Verenigde Staten wordt geblokkeerd of geweigerd. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is al het materiaal op de Website uitsluitend gericht aan individuen, bedrijven of andere entiteiten in de Verenigde Staten.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid, dat u hier vindt, en dat hierbij door verwijzing is opgenomen. Als u deze website gebruikt, accepteert u ook de algemene voorwaarden van het privacybeleid. Als u er niet mee akkoord gaat dat uw informatie wordt gebruikt op een van de manieren die worden beschreven in het Privacybeleid, mag u geen informatie verstrekken.

Algemeen

  1. Toepasselijk recht Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst, gecontroleerd en geïnterpreteerd door en onder het interne materiële recht van de staat Florida, zonder respect voor de principes van conflictenrecht van dat land of van enig ander rechtsgebied. Door deze website te gebruiken, stemt u hierbij uitdrukkelijk in met de persoonlijke jurisdictie van en de locatie van de staats- en federale rechtbanken van de provincie waarin de hoofdvestiging van Vigilant is gevestigd voor eventuele rechtszaken die door Vigilant tegen u worden aangespannen en voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden. Gebruik.
  2. Scheidbaarheid Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die volledig van kracht blijven.
  3. Geen afstandsverklaring Geen enkele afstandsverklaring van enige voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstandsverklaring van een dergelijke term of enige andere voorwaarde, en het onvermogen van Vigilant om enig recht of enige bepaling onder deze Gebruiksvoorwaarden te doen gelden, vormt geen afstandsverklaring van een dergelijk recht. of voorziening.

Neem contact met ons op via info@VigilantBiosciences.com met eventuele vragen hierover.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 15 april 2020.